สวพ. มร.ลป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บ
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวหอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ระดับตำบล/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผน พัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศดำเนินการโครงการ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมให้แก่คนในชุมชนรวมถึงบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมทางสังคม ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่องในจังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพร นิลณรงค์ นักวิชาการอิสระ อดีตผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ “แผนแม่บทชุมชนระดับตำบล/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งปฏิบัติการกลุ่มเพื่อทบทวนสภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ระดับตำบลอีกด้วย

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations