มร.ลป. ลงนามความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับอปท.ทั้งจ.ลำปางและจ.ลำพูน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภาคประชาชน รวม 84 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ และห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีการเชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูนที่ร่วมลงนามความร่วมมือทั้ง 84 แห่ง

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนรวม 80 ตำบล และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการภายใต้งบประมาณแผ่นดินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 30 ตำบลทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

ในขณะที่ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ การดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 80 แห่ง และองค์กรภาคีเครือข่าย จะดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยจะมีอาจารย์ซึ่งรับผิดชอบรายตำบลหรือผู้จัดการระดับตำบลเป็นหน่วยขับเคลื่อนการดำเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้จัดการระดับตำบลทั้ง 80 ตำบลเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินการในครั้งนี้

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations