มร.ลป. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

LPRU News : อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ เชื่อมประสานความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ในการพัฒนาองค์กรชุมชนต่าง ๆ เช่น องค์กรเกษตรกร สภาองค์กรชุมชนตำบล สภาผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน สู่การพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น สร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการของกลุ่มองค์กรเกษตรกร ขบวนองค์กรชุมชน และหน่วยภาคีในจังหวัดลำปาง ในการขับเคลื่อนและสร้างพื้นที่รูปธรรมต้นแบบ 5 ตำบล เป็นตำบลต้นแบบที่เกิดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประกอบด้วย ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ตำบลปงดอน และตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุดต่าง ๆ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกันในระดับจังหวัด โดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นห้องเรียนทางสังคม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติต่อไป

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations