มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 63 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2564

การประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผลคะแนน 92.39 เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ร่วมการวิเคราะห์ผลการประเมินตามทุกตัวชี้วัดของ ITA และร่วมทบทวนผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อหาแนวทางในการกรอกข้อมูลในระบบ ITA และเตรียมเอกสาร พร้อมหลักฐานแสดงในตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะเริ่มลงข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2564 นี้

ในการนี้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations