มร.ลป. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา (Proposal) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา (Proposal) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 3 โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล และคณะ นำเสนอโครงการการพัฒนามาตรฐานการผลิตการจักสานหัตถศิลป์ชนเผ่าลาหู่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ และคณะ นำเสนอโครงการการลดต้นทุนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของกลุ่มอาชีพในชุมชนตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และอาจารย์ ดร.ปัณณทัต กัลยา และคณะ นำเสนอโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยในการรายงานความคืบหน้าของทั้ง 3 โครงการนี้ เพื่อเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลปัญหาของชุมชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations