มร.ลป. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการยุวชนอาสา เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปรียบเป็นการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ในชุมชน และการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาใช้เวลา 1 ภาคเรียน เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านและทำโครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยความรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเป็นการบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ได้ในสถานการณ์จริง จนนำไปสู่นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งนวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม รวมทั้งปลูกฝังความเป็นพลเมือง วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรักและความหวงแหนในทรัพยากรของชาติ ความเสียสละ และจิตสาธารณะ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมี 3 โครงการในการดำเนินการ ดังนี้ 1 การพัฒนามาตรฐานการผลิตการจักสานหัตถศิลป์ชนเผ่าลาหู่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 3 การลดต้นทุนและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของกลุ่มอาชีพในชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations