มร.ลป. จัดการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 พฤศจิกายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 80 ครั้ง  

LPNU News : เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี คณะกรรมการสรรหา และ อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ตัวแทนคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานก่อนการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดให้มีการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ผลการหยั่งเสียงร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนคือ ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล ซึ่งจะดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์หรือตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ในลำดับต่อไป

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations