มร.ลป. เยี่ยมเยือนบ้านนักศึกษากองทุน (กยศ.)
28 ตุลาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

LPRU News : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ.” กิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง นำโดย อ.อภิรดี จีนคร้าม คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมประจำสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุพัทธ์ ขัดผาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน กยศ.) และ ว่าที่ร้อยโทเอกนรินทร์ เสาสีนาด นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน กยศ.)

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations