มร.ลป. ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนื
28 ตุลาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

LPRU News : ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations