มร.ลป. จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรร
28 ตุลาคม 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ สู่ความเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 2" ตอน "เครือข่ายสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE ณ ลำปาง" เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการ เปิดโอกาสให้แกนนำชมรม ที่ปรึกษาชมรม และผู้ปฏิบัติงานได้มีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การขยายผล และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเครือค่าย TO BE NUMBER ONE ร่วมกันในอนาคต

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการอำนวยการ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บรรยายพิเศษในหัวข้อ "เส้นทางของความเป็นหนึ่งกับ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" นายทัพไทย ตันติอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษา TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE สู่ความยั่งยืน" นายศุภกร อิทธิสุนทร แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสวนา "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ สู่ความเป็นหนึ่ง" มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations